ALGEMENE VOORWAARDEN PIEN PERSONAL TRAINING

Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Pien Personal Training te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Pien Personal Training, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright Pien Personal Training. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus onder meer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Pien Personal Training. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Pien Personal Training wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade

In geen geval is Pien Personal Training voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudend met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Pien Personal Training in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Risico en aansprakelijkheid

1.Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een training van welke aard ook, bij Pien personal training, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
2.Pien personal training, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
3.Pien personal training aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derden.
4.Indien er  moedwillig schade is toegebracht aan eigendommen van Pien personal training, dan wordt de schade verhaald op de deelnemer.

Betalingsvoorwaarden

Personal training klanten ontvangen elke maand een factuur met daarop de gevolgde lessen van Pien Personal training.  Deze dient voldaan te worden binnen 14 dagen.
Indien niet voldaan word aan deze betalingstermijn volgt er een herinnering met €50 extra administratie kosten.
De tarieven staan vermeld op de website.

Afzeggen

Kunt u een les niet volgen in verband met ziekte of andere omstandigheden dan dient u dit 24 uur van te voren aan te geven bij Pien Personal Training.
Indien niet tijdig afzeggen worden de Personal training kosten in rekening gebracht.

Indien er sprake is van overmacht dat Pien personal training niet de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren, zal Pien personal training dit zo snel mogelijk melden bij desbetreffende contactpersoon. Pien personal training is niet verantwoordelijk voor vervanging van de lessen.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Pien Personal Training. Pien Personal Training is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Pien Personal Training heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Pien Personal Training de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring.

Pien personal training is niet aan gebonden aan concurrentie -, relatie- en boetebeding

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Pien Personal Training kunt u contact opnemen met:

Pien Personal Training
Fazant 7
2451VK  Leimuiden
Telefoon: +31 652135515

BTW-ID NL001979539B18